Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ thaiplastwood.com

เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้บริการของเรา ดังนั้นเราจึงเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรานั้นถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านส่งคำขอซื้อสินค้า สมัครรับข่าวสาร หรือกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงิน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ จัดส่งสินค้า การติดต่อสื่อสารกับท่าน เช่นการส่งอีเมลแจ้งเตือนข่าวสาร หรือการตอบกลับข้อสงสัยของท่าน นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการตลาดและโฆษณา โดยการส่งข้อความโฆษณาหรือ

แสดงโฆษณาในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่มีนโยบายในการขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านล่วงหน้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะในกรณีดังนี้

 • เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐบาล
 • เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทและลูกค้าของเรา
 • เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของเรา หรือการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเคร่งครัด เราใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้เราขอแนะนำให้ท่านรัก

ษาภายในเครือข่ายที่ปลอดภัยก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีความเสี่ยงในการถูกเข้าถึงหรือถูกบุกรุกจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น การใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ

การเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บไว้กับเราได้ตลอดเวลา ท่านสามารถทำได้โดยการติดต่อเราผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้ในส่วนติดต่อเราของเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของรัฐบาล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เมื่อท่านติดต่อเราเพื่อขอการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่าเราอาจ

ต้องตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงหรือปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางอีเมล หรือโพสต์การประกาศบนเว็บไซต์ของเรา

การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนติดต่อเราของเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเราและเรายินดีที่จะมุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างเคร่งครัดและมีความเอาใจใส่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การยินยอมและการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการของเราแสดงว่าท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถเลือกออกจากการใช้บริการของเราได้โดยติดต่อเราผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนติดต่อเราของเว็บไซต์ของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงหรือปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เราโพสต์การประกาศหรืออัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของเราและเราหวังว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการใช้บริการของเราอย่างมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือการใช้บริการของเราในทุกกรณี ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้:

 • ทางอีเมล์: info@thaiplastwood.com
 • หมายเลขโทรศัพท์: 02-123-4567
 • ทางไลน์: @thaiplastwood

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น.

การเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน แต่เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกรณีต่อไปนี้:

 • เมื่อมีการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนตามกฎหมายหรือการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของเรา
 • เมื่อมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริต การละเมิดกฎหมาย หรือการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 • เมื่อมีการใช้บริการที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแตกต่างกัน เราไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้
 • เมื่อท่านเป็นผู้ใช้บริการของเราผ่านช่องทางบุคคลที่สาม

คุกกี้ (Cookies)

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของท่าน เช่น การเข้าชมหน้าเว็บไซต์ การคลิกลิงก์ หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของเรา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน แต่การปิดใช้งานคุกกี้อาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการของเราได้หรือใช้งานได้ไม่ได้สมบูรณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้บริการของเรา ท่านต้องรับผิดชอบเองต่อการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่านของท่านและรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงบริการของเรา

การติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล์หรือแบบฟอร์มติดต่อที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

สิ้นสุดข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอขอบคุณที่ใช้บริการของเรา โดยเรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลของท่าน หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราทันที เพื่อให้เรามีโอกาสปรับปรุงและปรับปรุงนโยบายเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า