Terms of Service

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ thaiplastwood.com มีดังนี้

 1. การใช้งานเว็บไซต์
  1.1 ผู้ใช้งานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  1.2 ผู้ใช้งานต้องใช้บริการเว็บไซต์ตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้
  1.3 ผู้ใช้งานต้องไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น

 2. การสั่งซื้อสินค้า
  2.1 การสั่งซื้อสินค้าจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากเรา
  2.2 ผู้ซื้อต้องชำระเงินตามราคาสินค้าและค่าบริการตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
  2.3 เราสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทุกกรณีหากพบว่าข้อมูลที่ผู้ซื้อให้ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ เนื่องจากสาเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น สินค้าหมด, ข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น

 3. การจัดส่งสินค้า
  3.1 ผู้ซื้อต้องระบุที่อยู่ให้ถูกต้องและเตรียมพร้อมรับสินค้าที่สั่งซื้อ
  3.2 เราจะใช้บริการขนส่งที่เป็นมาตรฐานเพื่อจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ
  3.3 ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าหลังจากได้รับสินค้า

 1. การคืนสินค้า
  4.1 ผู้ซื้อมีสิทธิ์คืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า
  4.2 สินค้าที่ต้องการคืนต้องไม่เคยใช้งาน และยังไม่ได้ถูกเปิดและยังคงอยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งมา
  4.3 ค่าส่งคืนสินค้าจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ

 2. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  5.1 เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  5.2 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเว็บไซต์

 3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
  6.1 เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6.2 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ จะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าว โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในกรณีที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้งานเว็บไซต์หรือการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเราถือว่าผู้ใช้งานได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ไว้แล้ว

 1. การติดต่อและข้อกำหนดเพิ่มเติม
  7.1 หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล info@thaiplastwood.com หรือโทรศัพท์ 02-291-9595
  7.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างผู้ใช้งานและเว็บไซต์ thaiplastwood.com โดยผู้ใช้งานต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนการใช้งานเว็บไซต์ของเรา หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์ของเราและออกจากระบบทันที

 1. ความรับผิดชอบและการประกันคุณภาพสินค้า
  8.1 เรามีความตั้งใจจะให้บริการและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้ แต่ไม่มีการรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลหรือสินค้าที่จัดแสดงในเว็บไซต์ของเรา
  8.2 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา
  8.3 การรับประกันสินค้าจะต้องอ้างอิงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้าสินค้าของเว็บไซต์ของเรา

 2. การชำระเงินและการจัดส่งสินค้า
  9.1 การชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเราจะต้องชำระเงินผ่านช่องทางที่เรากำหนดเท่านั้น
  9.2 การจัดส่งสินค้าจะใช้บริการของบริษัทจัดส่งที่เราเลือกเท่านั้น และผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อค่าจัดส่งสินค้า
  9.3 เราจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ผู้ใช้งานได้ระบุไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อสินค้า และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือขาดหายของสินค้าหลังจากที่จัดส่งแล้ว

 3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  10.1 เรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
  10.2 เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน
  10.3 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามกฎหมายและนโยบายของเราเท่านั้น และจะลบข้อมูลเมื่อไม่จำเป็นต่อการให้บริการหรือตามกฎหมาย
 4. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
  11.1 เราอาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายของเรา หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  11.2 เราจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในหน้าเว็บไซต์ของเรา และการใช้บริการของเราต่อไปจะถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่โดยอัตโนมัติ
 5. การสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไข
  12.1 การใช้บริการของเราถือว่าผู้ใช้งานยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข
  12.2 หากผู้ใช้งานไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป สามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า
  12.3 เราสามารถยกเลิกการให้บริการหรือระงับการใช้งานของผู้ใช้งานได้เมื่อพบว่าผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเราหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือนโยบายของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเราไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกิดความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ จากการยกเลิกหรือระงับการใช้งาน

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานและบริษัท ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อให้ได้รับการให้บริการจากเราอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ ผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราได้ที่ info@thaiplastwood.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า